Obchodné podmienky

Čl.I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.donpadre.eu a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa, prevádzkovateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchoduwww.donpadre.eu je
  OneToo s.r.o., Mostová 20, 034 01 Ružomberok
  IČO: 44903952, DIČ: 2022869871, IČ DPH: SK2022869871.
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Od. SRO, č.l. 51723/L.
 3. 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lacnetonery.net zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lacnetonery.net zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky preštudoval a v celom rozsahu ich akceptuje a súhlasí s nimi. Odoslanie objednávky môže byť formou elektronickou (odoslanie e-mailu alebo odoslanie objednávky prostredníctvom stránky www.lacnetonery.net), poštovou (odoslanie objednávky vo forme listu na adresu prevádzkovateľa), telefonickou (na základe telefonického rozhovoru) alebo osobnou (na základe osobnej objednávky) na adresu predávajúceho.

Čl.II. CENA TOVARU

 1. 1. V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. V prípade zmeny kúpnej ceny má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode. Na tovar sa vzťahuje 2 ročná záručná doba.

Čl.III. DODACIE PODMIENKY

 1. Po obdržaní Vašej objednávky, Vám odošleme tovar v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v termíne do 7 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby, ak dodávateľ nedodrží termín dodania (a to z rôznych nečakaných udalostí), budeme vás o tom bezodkladne informovať. Tovar zasielame formou dobierky alebo na predfaktúru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom.

  Pri objednávkach:
  menej ako 20 € je poštovné = 5,00 € s DPH – (Slovenská pošta)
  nad 20 € je poštovné zadarmo – (Slovenská pošta)

  STORNO OBJEDNÁVKY - Uskutočnenú objednávku máte možnosť stornovať do 24 hodín od jej odoslania do nášho systému. Po tomto termíne sa bude považovať za záväznú.

Čl.IV. VRÁTENÉ ZÁSIELKY

 1. Pokiaľ nám platba za tovar dlhšie nepríde, vyzveme kupujúceho prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby si zásielku vyzdvihol. Prípadne, aby nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Keď kupujúci na našu výzvu neodpovedá a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.
 2. Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tom vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet. Expedičné náklady budú účtované.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, bude kupujúci znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 4. V prípade, že tovar sa dostal ku zákazníkovi poškodený a nie je schopný plniť svoju pôvodnú funkciu, zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na reklamáciu tovaru v plnom rozsahu.

Čl.V. VRÁTENIE TOVARU

 1. Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a zároveň Vás žiadame aby ste nás o tom vopred informovali - telefonicky alebo mailom.
 2. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) poštovnou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na donpadre@donpadre.eu.

Čl.VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené v našej databáze na dobu neurčitú. Ostanú uložené pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob. údajov.
 2. Kupujúci akceptáciou týchto obchodných podmienok (za akceptáciu sa považuje odoslanie objednávky podľa Čl.I. bo 4. týchto obchodných podmienok) dáva súhlas k spracovaniu a využívaniu osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob. údajov. Využívaním osobných údajov sa rozumie, že prevádzkovateľ bude zasielať kupujúcim na ich kontaktnú adresu (elektronickú alebo poštovú adresu) informácie v prípade oznámenia organizačných informácií spojených s prevádzkou stránky www.lacnetonery.net, o novinkách ponúkaných v rámci služieb a produktov prevádzkovateľa alebo o produktoch tretích strán.
 3. Kupujúci zároveň poskytuje prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do Českej republiky pre spoločnosť Firemniseznam.cz s.r.o. so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. 4. Kupujúci zároveň poskytuje prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a prenosom osobných údajov pre spoločnosť OneToo Plus s.r.o. (IČO: 46677747) so sídlom Mostová 20, Ružomberok 034 01, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V tomto prípade má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Súhlas so spracovaním a využívaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

Príjemné nakupovanie

DonPadre.eu

V Ružomberku 15.2.2018